פרק יא : המדיניות הנאצית כלפי היהודים ( ספטמבר - 1939 יוני ) 1941 ב . הקמת מועצות יהודים : הפקודה הורתה על הקמת מועצות יהודים , " יּודנָרט" ( בגרמנית , ( בערים שבהן ירוכזו היהודים . ג . אִריזציה : הפקודה הורתה על תהליך הדרגתי של אִריזצ ְ יה ( הפיכתם ל"אריים ( " של מפעלים שהיו בבעלות יהודים . תעודה פקודת היידריך ראש משטרת הביטחון ברלין , 21 בספטמבר 1939 איגרת ּבזק אל ראשי כל האיינזצגרּוּפן של משטרת הביטחון הנדון : שאלת היהודים בשטח הכבוש בהתייחס לשיחה שהתקיימה היום בברלין , אני מעיר את תשומת לבכם לכך פעם נוספת , שאת האמצעים הכוללים המתוכננים ( כלומר - המטרה הסופית ) יש לשמור בסוד כמוס .  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית