: 1937-1933 בין פריחה לנסיגה במדיניות השלום והביטחון באירופה בשנות העשרים מתחזקת באירופה השאיפה לשלום במחצית השנייה של שנות העשרים שררה בין מדינות אירופה אווירה של פיוס , והן נקטו מדיניות של חתירה משותפת לשלום ולביטחון . מדיניות זו הגיעה לשיאה בדצמבר , 1925 עם חתימת הסכמי לּוקְרנֹו ( עמ' . ( 108-107 בשלוש השנים שלאחר חתימת הסכמי לוקרנו המשיכו ׂשָ ff י החוץ של גרמניה , בריטניה וצרפת להיפגש ולקיים דיונים בבעיותיה של אירופה . לאווירת הביטחון שנוצרה באירופה תרמה גם תכנית ועדת דֹוז לפתרון סוגיית תשלומי הפיצויים של גרמניה ( עמ' . ( 107 ועדת דוז הציעה להקפיא את תשלומי הפיצויים לשנתיים , לתת לגרמניה מלו ֶ וה אמריקני ולהחזיר לה את חבל הרּור . הסכם פריז , שנחתם ב , 1928- מעיד אף הוא על התבססות מדיניות השלום . 15 מדינות - בהן בריטניה , גרמניה , איטליה ויפן - חתמו על הצהרה , שהן מגנות את המלחמה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית