דפוסי הכלכלה של היהודים מאפיינים ייחודיים לכלכלת היהודים כאמור , ישבו רבים מיהודי אירופה בערים ( עמ' . ( 20 במדינות מערב אירופה השתלבו היהודים בעיסוקים כלכליים שדמּו לעיסוקי המעמד הבינוני שבקרבו ישבו - במקצועות חופשיים , בתעשייה ובמסחר . לעומת זאת במזרח אירופה לא היה מבנה התעסוקה של היהודים מקביל לזה של יושבי הערים . בגלל היעדר שוויון אזרחי ובגלל ההגבלות השונות שחלו עליהם עסקו היהודים במקצועות מסורתיים , שבהם הותר להם לעסוק במשך דורות : בעיקר במלאכה ובמסחר . רק מעטים מהיהודים עסקו בחקלאות , וזאת לעומת המצב באוכלוסייה הכללית , שבה בלט המספר הגבוה של האיכרים . המבנה הכלכלי של יהודי פולין מאפיין את המבנה הכלכלי של יהודי מזרח אירופה בכלל . היהודים עסקו בפרנסות אופייניות ליהודים : קרוב ל 80 % - מהם התפרנסו ממלאכה , מתעשייה זעירה וממסחר . רובם היו בעלי דוכנים או חנויות קטנות , רוכלים ובעלי מלאכה , שעבדו לבדם בעסקיהם  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית