תוכן העניינים פתח דבר 8 ..................................................................... יחידה 1 מיעוטים לאומיים בין שתי מלחמות העולם 74-9 .............................. ) 1939-1918 ( פתיחה 9 ............................................................................. פרק א : מדינות לאום חדשות באירופה 10 ................ ציר הזמן 10 .......................................................................... האימפריות הרב לאומיות מתפרקות 10 .................................... מפה מדינית חדשה באירופה 10 ............................................................... מיעוטים לאומיים במדינות החדשות באירופה 11 ................................ מבזק 12 ............................................................................... דפוסי התפתחות של מדינות הלאום 13 ..................................... פולין וצ'כוסלובקיה - שתי מדינות חדשות 13 ....................................... פולין מקבלת עצמאות 13 ......................................................................... פולין מתמודד...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית