""וותתבבככה וה וללא תאכא תאכלל ]...[" ]...[" )פס' 6() פס' 6( "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה ]...[: ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים:" )פס' 2-1( "ועלה האיש ההוא מעירו מימים ימימה להשתחות ולזבח לה' צבאות בשלה ]...[:" )פס' 3( "]...[ ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה':" )פס' 3( "ויהי היום ויזבח אלקנה ]...[: ולחנה יתן מנה אחת אפים ]...[: וכעסתה צרתה ]...[ כי סגר ה' בעד רחמה:" )פס' 6-4( "]...[ כן תכעסנה ותבכה ולא תאכל: ויאמר לה אלקנה ]...[" )פס' 8-7( סיפורנו מתחיל בארץ כנען בתקופת השופטים, לפני 3,200 שנה בערך. בימים ההם לא היה מלך בישראל, לא היה חוק, אנשים חיו בשבטים. בקיצור - כל אחד עשה כרצונו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית