197 מפתח מושגים בעמודים הבאים מופיעה רשימה של המושגים העיקריים המופיעים בספר, מסודרים לפי סדר הא"ב. ליד כל מושג מצוינים מספרי העמודים שהמושג מופיע בהם. המספר המודגש מציין את העמוד שבו המושג מוסבר - ברצף הטקסט או בשולי הדף. כל המספרים האחרים מציינים את מספרי העמודים שבהם המושג מוזכר. האות ת מציינת תמונה. אי - עמ 26 ת, 27 ת, 32 ת, ,110 ,113 ,124 ,133 134 ת, ,135 142 ת, 152 )ה(איחוד )ה(אירופי )ה(משותף - עמ ,108 ,110 130 אימפריה - עמ ,114 ,136 ,157 194 אקלים - עמ ,11 ,14 ,15 ,16 ,34 ,37 ,38 ,40 ,41 ,42 ,43 ,55 ,57 ,60 ,76 ,80 ,85 ,90 ,113 ,154 ,155 157 אקלים ים תיכוני - עמ ,34 ,35 36 ת, ,37 ,40 ,42 ,43 ,48 60 ת, ,91 ,106 ,111 ,112 ,113 ,117 ,128 ,133 ,148 ,154 155 אקלים מדברי )אקלים צחיח( - עמ ,34 ,35 ,37 ,40 ,42 ,44 45 ת, ,48 ,64 ,78 ,84 ,90 ,91 ,106 177 אקלים צחיח למחצה - עמ ,37 ,42 ,43 ,45 64 אתר מורשת עולמי - עמ ,123 125 ביוב - עמ 184 בית זיקוק - עמ ,68 69 בצורת - עמ ,36 40 ברברים - עמ ,86 ,91 ,100 102 בריזה - עמ ,36 40  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית