מטח פרופ ארנון סופר בילי סביר נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה ואושר על ידי משרד החינוך והתרבות לבתי הספר הממלכתיים והממלכתיים-דתיים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית