פעילות :8 סיכום נשוא בהקשר )עמ 196( ב. .1 הגיע, .2 יוחד, .3 נערכו, .4 נעשו, .5 נפרצו, .6 תוקנו, .7 נבנה, .8 נעשו, .9 נצבעו, .10 הוקם, .11 הובאו, .12 חובר, .13 פתח, .14 פנה, .15 פסח, .16 הוזמן, .17 תואר - נשוא, .18 סימנתי, .19 נעמדתי, .20 הגבהתי, .21 הכיר, .22 התנער, .23 הוליך, .24 נעצר, .25 צעדתי, .26 ניגשתי, .27 הושטתי, .28 נעמדתי, .29 צחק, .30 שלח, .31 מצמץ. שיעור :5 הנושא פעילות :1 מי נשוא? )עמ 201( שאלה: תשובה / הנושא: שאלה: תשובה / הנושא: .1 מי קונה? אביו .10 מי ישבו? אנשים .2 מי הזמין? המכון .11 מי )מה( שוררת? דריכות .3 מי מבקשים? הקיבוצים .12 מי רדי? את .4 מי תרכוש? החברה )חברת הייבוא( .13 מי נחשבת? הלהקה )להקת החיפושיות( .5 מי )מה( יורד? גשם .14 מי )מה( התפתחה? תופעה .6 מי מצאו? חיילים .15 מי )מה( נוצר? השם )שמה( .7 מי התבקשו? המנחים )מנחי האירוע( .16 מי )מה( נמכרו? התקליטים )תקליטיה( .8 מי יטפל? איש )העסקים( .17 מי )מה( הושמעו? השירים )שיריה( .9 מי מטריד? מישהו פעילות :2 מהנשוא אל הנושא )עמ 202( .2א. נשוא: תסתיים ב. נושא: בניית המחלף ג. חלק דיבור: שם עצם .3א. נשוא: הוחלפו ב. נ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית