פעילות :9 מספרים בשיר )עמ‘ 165( א. השיר מונה מספרים שיש להם משמעות בחיי הכותב. ב-ג. השיר כתוב בנימה של מחאה. המחאה מורגשת על-ידי העובדות המובאות )משכורות מנכ"לים, קיצוץ בקצבאות( ומביטויים כגון - איזה בזבוז, לעזאזל. ד. הערה: בשיר המקורי יש במתכוון שגיאות בודדות בשם המספר. אחת הוא מספר המדינות... שתים מספר המדינות... שלוש שנים... וארבעה חודשים... חמישה שקלים. ארבעה שקלים ותשעים אגורות... בן שש... בן שבע... שמונה הוא מספר... תשע פעמים... עשר התשובה... עשרים וארבעה... שבעה... שנים עשר חודשים... בת עשרים ושבע... בן שלושים... עשרים ותשעה אלף שמונה מאות ושישה עשר שקלים... תחלקו בשתים... בחמש... בעשר... באלפים ואחת )שנה(... שישה אחוזים... ארבעים ושמונה השנים... ארבע חברות... שבעים וחמישה אחוזים... שש מאות שבעים וארבעה אלף שקלים... שלושים ושישה אלף מובטלים... עשרה שקלים... ארבע שנים... שלושה שבועות... שנים עשר אחוזים... שבעה שקלים ועשרים אגורות... בין חמש מאות )איש( ל-שש מאות )איש(... שישה מיליון. שיעור :17 דיוקי הגייה פעילות :1 מילות יחס )עמ 169( הצורות התקינות: .1 אצלך , .2 מכם, .3 לפניך , או...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית