.2 מסגרת ס- ג-ר מסרגה .5 עסוק ע-ס- ק נסק .3 תפקיד פ-ק- ד תפקד .6 תכנון ת- כ-נ-נ מתכון ה. המשותף: משמעות של בעל מקצוע/עיסוק, השונה: המשקל )קטל, קטלן( ו. קטילה - כניסה; קטול - טיפוח, פיתוח, עיסוק, לימוד, תכנון, שיקום; הקטלה - השפעה; קט לה - כוונה ז. כניסה כ-נ- ס נכנס עסוק ע-ס- ק עסק טפוח ט- פ- ח טיפח למוד ל-מ- ד לימד פתוח פ-ת- ח פיתח תכנון ת- כ-נ-נ תכנן השפעה ש-פ-ע השפיע שקום ש-ק- מ שיקם כונה כ-ו- נ כיוון )התכוון( ח. כל שמות התואר בטבלה שנגזרו מבסיס ומוספית נוצרו על- ידי מוספית ס י: פרטי - בסיס ומוספית מיחד - שורש ותבנית פתוח - שורש ותבנית צבורי - בסיס ומוספית מזנח - שורש ותבנית מתמיד - שורש ותבנית מקומי - בסיס ומוספית טבעי - בסיס ומוספית מסדר - שורש ותבנית מקצועי - בסיס ומוספית סמוך - שורש ותבנית בקרתי - בסיס ומוספית ט. שם תואר שורש בניין שם תואר שורש בניין פתוח פ-ת- ח קל )פעול מיחד י-ח-ד פועל מזנח ז-נ- ח הופעל מתמיד ת- מ-ד הפעיל מסדר ס- ד-ר פועל פתוח פ-ת- ח קל )פעול( סמוך ס- מ-כ קל )פעול י. .1 מורכבות ר-כ- ב שם תואר; מרכיבים ר-כ- ב שם עצם .2 קשרי גומלין - קשרים הדדיים, קשרים דו-כיווניי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית