ה. שני השמות הם שמות פעולה בבניין הפעיל, השוני הוא בגזרות: השגה - חפ"נ, הכשרה - שלמים. ו. נפל, צורת העתיד: יפל. ז. נ- ש- א, בניין נפעל. ח. המשותף: שורשן של שתי המילים הוא י- צ- ב. השונה: א. המשקל )מקטל מול מקטל( ב. מצב - שם עצם, מצב - בינוני הופעל. ט. א. בפני הנשים הוצבו קשיים. ב. מציבים בפני הנשים קשיים. י. .1 שורש ומשקל: מורכבים )ר-כ-ב(, מסובכים )ס-ב- כ(, נכספות )כ-ס-פ( .2 ביס ומוספית: מבצעית, עקרוני. פעילויות מסכמות שם העצם פעילות :1 הטיול )עמ‘ 150( א. בסיס ומוספית: לחות - לח + -ות; מונית - מונה + -ס ית; מכונית - מכונה + - ס ית; משאית - משא + - ס ית; קרונית - קרון + - ס ית; ידיעון - ידיעה + - סון; עדכני - עדכן + - ס י; מנהלן - מנהלה + - ס ן; תורן - תור + - ס ן; שאלון - שאלה + -סון; דרכון - דרך + -סון; כדורגלן - כדורגל +- ס ן; אי-הבנה - אי + הבנה; אי- נחת - אי + נחת; כרטיסן - כרטיס + - ס ן; יומנאי - יומן + -ס אי; ספרייה - ספר + - ס יה; מילון - מילה + - סון; שיחון - שיחה + -סון; אנגלית - אנגליה + - ס ית; צרפתית - צרפת+ - ס ית; ספרדית - ספרד + -ס ית; תשבצון - תשבץ + - ון; מהירות - מהיר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית