פעילות :7 יוצא דופן )עמ 143( יוצאת דופן + דרך תצורה היתר יוצאת דופן + דרך תצורה היתר .1 חצפן = בסיס+מוספית שורש+משקל .4 ציות = שורש+משקל בסיס+מוספית .2 לגלגן = שורש+משקל בסיס+מוספית .5 י תרון = שורש+משקל בסיס+מוספית .3 דגמן = בסיס+מוספית שורש+משקל פעילות :8 דירה להשכיר )עמ‘ 143( 1. כל המילים הן שמות פעולה, ודרך תצורתן היא של שורש + משקל. .2 מילים אפשריות: הרדמה, הפסקה / פסילה, פרישה. .3 השורש והבניין משותפים, אך להשכיר = שם פועל, השכרה = שם פעולה. .4 דרך התצורה היא: בסיס + מוספית - איך + סות )הפיכה לשם עצם מופשט(. .5 דרך התצורה היא: שורש + משקל, ש-ר-ד + מקטל, משמעות של מקום. .6 מגרש שיעור :15 גזרות החסרים בשם העצם פעילות :1 גזרת החסרים )עמ ( א. מצג - שורש י-צ-ג. מילים נוספות: הצגה, יצוג. משמעות המילה: המילה מצג קשורה למילה הצגה, הציגו את מחאתם. ב. הסעה: שורש נ-ס- ע משקל: הקטלה, מילים נוספות מהשורש: מסע, נסיעה, מילים נוספות מהמשקל: הפלה, הצעה, השמטה. משמעות המשקל - שם פעולה של בניין הפעיל. פעילות :2 מכירת חיסול )עמ‘ (  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית