שם עצם משקל משמעות שם עצם משקל משמעות .5 חניכים קטיל תכונה / תפקיד .10 טיס קטל בעל מקצוע .11 נגוד קטול שם פעולה - פיעל .17 שלוב קטול שם פעולה - פיעל .12 לוחמים קוטל בינוני - פעל .18 נפילת קטילה שם פעולה - פעל .13 בודד ים קוטל בינוני - פעל .19 מצהר ת מקטל בינוני - הופעל .14 המראה הקטלה שם פעולה - הפעיל .20 הכשר ת הקטל ה שם פעולה - הפעיל .15 הפצצה הקטלה שם פעולה - הפעיל .21 השקע ה הקטל ה שם פעולה - הפעיל .16 התנגדות ה תקטלות שם פעולה - התפעל .22 קבלת קטלה שם פעולה - פיעל ד. כולם שמות פעולה. ה. המשותף: כולם במשקל מקטל. השונה: הם אינם ממוינים תחת משמעות אחת המקובלת למקטל = מקום. ו. מגרש ז. המשותף: כולם בעלי מקצוע. השונה: מדריכים ולוחמים הם צורות בינוני של בניינים. טיסת היא טיס + - ס ת. ח. המשותף: .1 השורש .2 שתיהן נוצרו בדרך שורש ומשקל. ההבדל: .1 משמעות המשקל .2 סיומת הריבוי פעילות :21 שורש ותבנית בהקשר )עמ‘ 126( ב. שורש: כ-נ- ס משקל: קטילה משמעותו: שם פעולה - פעל. ג. כנס ת, הכניס, התכנסות, כנוס, הכנס ד. כולן שמות פעולה של בניין פיעל. המילה ארגון שונה: שורש מרובע )א- ר-ג- נ(. ה. זיהום, צמצ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית