ג. קטילה ידיעה, פגישה, יציאה הקטלה החזרה, הסכמה, הנהגה, השערה קטול שקום, שחרור, אמוץ, שפור, שבוש, סלוק, בטול, טפול, רכוך קטלה בקש ה התקטלות התנהגות, התנגדות קטיל אסיר, מהיר המילה השורש מילים נוספות ד. .1 שקום - ש-ק-מ משתקם, שקם .2 התלהבות - ל-ה-ב להבה, מלהיב .3 החלטה - ח-ל-ט מחלט, החלטית .4 גזרה - ג-ז-ר גז רנו, גזירה, מגזרה .5 הסדר - ס- ד-ר סדור, סדרן .6 קשוח - ק- ש-ח הקשח ה. להחזיר למוטב - לגרום למישהו לחזור לדרך החיובית. )לשקם( וראה זה פלא - באופן מפתיע, כמה מפליא ו. אפוא = מילת הדגשה שפירושה: - אם כן. איפה = מילת שאלה הקשורה למקום. ז. קטול - גדולה, שחורים; קטיל - מהירה, בהיר, מרירות; קטול - קשוח, בטוחה, פרועות; קטל - ארוכים ח. גרמו, יזמו - בניין קל, משמעות פעילה. שיעור :12 משמעויות המשקלים פעולה :1 משקלים בשלט )עמ‘ 114( א. .1 משרד − מקטל; .2 תחבורה - תקטולה; .3 נתיב− קטיל; .4 ביצוע − קטול; .5 סלילה − קטילה; .6 פיתוח − קטול; .7 ניקוז − קטול ב. שמות פעולה. פעילות :2 משערים משמעות )עמ 114( .1 ט-ע-נ .2 ר-ט- ט .3 פ- ז-ר .5 ר-ס- ס .6 ג- ר-ס .7 כ-ס- ח כולם במשקל מק טלה, ולכולם משמעות של מכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית