פעילות :11 צורת יסוד )עמ‘ 100( .1 כסא, .2 ספסל, .3 סירה, .4 גן, .5 ירושלים, .6 מחברת, .7 חלום, .8 שיטה, .9 מזכירה, .10 בית, .11 התבטאות .12 שחקן, .13 פרדסן, .14 שביתה, .15 בקבוק, .16 עקרון, .17 הגדרה, .18 עין, .19 מחשבה, .20 דרך , .21 שא לה, .22 בדיקה פעילות :12 צורות יסוד בהקשר )עמ 100( שם עצם צורת היסוד התוספת שם עצם צורת היסוד התוספת .1 המסיק מסיק ה היידוע .9 לכרמי כרם בכל"מ+סומך .2 משפחתם משפחה כינוי שייכות .10 למשפחת משפחה בכל"מ+סומך .3 בכפרי כפר בכל"מ + סומך .11 גילם גיל כינויי שייכות .4 מעיסוקיהם עיסוק בכל"מ+שייכות .12 לארגזים ארגז בכל"מ+רבים .5 בכוחות כוח בכל"מ+רבים .13 בצהריים צהריים בכל"מ .6 מהעבודה עבודה בכל"מ+ ה היידוע .14 המאכלים מאכל ה היידוע+רבים .7 התלמידים תלמיד ה היידוע+רבים .15 תנובת תנובה סומך .8 מבית- הספר בית-ספר בכל"מ+ה היידוע .16 בשמן שמן בכל"מ ג. מסיק - .1 עונת קטיף הזיתים .2 יבול הזיתים; נרתמים לעבודה - מתגייסים לעבודה; בחברותא - בחברה; תנובת העץ - פרי העץ, התוצרת ד. עיסוק - פיעל, תעסוקה?; התכנסות - התפעל; הכנסה - הפעיל; קליטה - קל, הקלטה - הפעיל. שיעור :11 שו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית