המסייעים - ס- י- ע, פיעל מנהלת - נ-ה-ל, פיעל אומרת - א- מ-ר, קל טוענת - ט- ע- נ, קל להתייחס - י-ח-ס, התפעל לקחה - ל-ק- ח, קל לבדוק - ב-ד- ק, קל לאפשר - א-פ-ש- ר, פיעל לנתח - נ- ת-ח, פיעל להשפיע - ש- פ-ע, הפעיל הכוללות - כ- ל-ל, קל להשתתף - ש-ת-פ, התפעל למדנו - ל-מ- ד, קל תצליח- צ-ל-ח, הפעיל עבדה - ע- ב-ד, קל והשתתפה - ש-ת- פ, התפעל ה. קיבלתי - עבר )פעולה בעבר(, המסייעים - הווה )פעולה המתרחשת עדיין(, אומרת - הווה )פעולה המתרחשת בהווה( ו. מתלבטת - פועל. אפשר להטות בזמנים: התלבטה, תתלבט, מנהלת - שם עצם. אי אפשר להטות בזמנים ז. פעלים פעילים: ימשכו, יצמצמו, מבקשים, תוכת, הגיעה ח. .1 נקבע - שורש: ק-ב- ע, בניין: נפעל, גוף: נסתר, זמן: עבר; .2 נקבע - סביל ביוני 2002 קבעו סופית שאין לבנות בעמק פרי-הר. ט. להשאירם - לשטחים הפתוחים; להשאירו - לעמק פרי-הר י. לפתח - פתוח , .2 יצמצמו - יצמצמו, .3 מבקשים - מתבקשים, .4 הגיעה − להגיע , .5 השתתפה − השתתפות, .6 לקחה − תקח שיעור :10 מהו שם עצם? פעילות :1 מיון מילים )עמ‘ 96( א. ק-ל-ק- ל - התקלקל, קלקול ק- פ- ל - קפל, קפול, קפלו מ-ר-ד - מרד, מרד, ימרד ק- ל- ט...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית