פעילות 8 )עמ 83( .1 א. מ- ג- ר ד. תמגרנה, .2 ג. מצלחים, .3 א. נ- ת-ק א. נפעל, .4 ג. השמיטו, .5 ג. נ-ב- ל פעילויות מסכמות הפועל פעילות :1 פעלים בכותרות )עמ 84( שורש בניין שורש בניין שורש בניין שורש בניין .1 ג-ד- ל הופעל .6 מ-נ-ע נפעל .11 ת- כ-נ-נ פיעל .16 ת- ג- ב-ר פיעל .2 ע- מ-ד פעל .7 ח- ג-ג פעל .12 פ-ס- ד הפעיל .17 ב- ה- ל הופעל .3 ח- ד-ש פועל .8 ב-ח-ר נפעל .13 צ-מ- צ- מ פועל .18 ש-כ- ל- ל פועל .4 ש- כ-נ-ע פועל .9 י- צ- א פעל .14 י-ז- מ פעל .19 ע-ר- ע- ר פיעל .5 ב-ט- ח הפעיל .10 פ-ח-ת הופעל .15 ש-ק-ע הפעיל .20 ז- מ-נ התפעל פעילות :2 ניתוח פעלים )עמ‘ 84( אותו שורש הפועל שורש בניין זמן בבניין אחר בניין .2 מתכבד כ-ב- ד התפעל בינוני- הווה כבד פיעל .3 מלבש ל-ב-ש הופעל בינוני- הווה הלביש הפעיל .4 תפרו ת- פ- ר פעל עבר נתפרו נפעל .5 יסגר ס- ג-ר נפעל עתיד הסגירו הפעיל .6 יבשילו ב-ש- ל הפעיל עתיד בשל פיעל .7 נמזגו מ- ז-ג נפעל עבר מזגנו פעל .8 יסגרו ס- ג-ר הופעל עתיד הסגיר הפעיל .9 יתפשר פ-ש-ר התפעל עתיד הפשיר הפעיל .10 י זכר ז-כ- ר פעל עתיד נזכר נפעל .11 לבש ל-ב-ש פעל עבר הלביש הפעיל .12 נלביש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית