פעילות :14 החיים כמערכת הפועל )עמ‘ 74( א. נזכרים בשיר שבעת הבניינים: קל )ובתוכו הבינוני הפעול(, נפעל, פעל, פעל, התפעל, הפעיל, הפעל. ב. פעל / קל - לכתב, לשתת, למות, פעול, אהוב, כתוב, עושים, חוזר נפעל - נברא, נשבר, נגמר, נמצא הפעיל - מפעיל, משגיח , מלהיב הפעל - מפעל, משגח, מ להב, מחזר פעל - נגן, דבר, שבר פעל - יסבך , שבר, קבץ התפעל - מתחזקות, מתברר, מתלחש, התקפל ג. משמעויות סבילות - פועל, הופעל, פעול / התפעל - משמעות חוזרת התפעל - משמעות הדדית / הפעיל - גרימה. ד. קיימת בשיר הקבלה בין מערכת הפועל לבין מחזור החיים שלנו: החל מההתהוות, דרך הילדות והבגרות הגדושים בפעילות )פעלים פעילים(, ועד לזיקנה )לסוף השקט, הסביל(. שיעור :9 גזרות החסרים בפועל פעילות :1 חסרי פ"נ )עמ‘ 79( .1 נ-ש-א פעל עתיד .8 נ-ש-מ הפעיל עבר .15 נ-כ- ש הופעל עבר .2 נ-ש-ק הפעיל בינוני .9 נ-צ-ל פיעל עבר .16 נ-ס- ע הפעיל שם פועל .3 נ-ש-ל הפעיל בינוני .10 נ-צ-ל פועל בינוני .17 נ-ה-ג פע ל עתיד .4 נ-ת- ק נפעל עבר .11 נ-צ-ל פיעל עבר .18 נ-ז- ל הפעיל בינוני .5 נ-כ- ר הפעיל ציווי .12 נ-צ-ל נפעל עבר .19 נ-צ-ל הפעיל עבר .6 נ-פ-ל הפעיל ש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית