ג. הטקסט מתאר דרמת חטיפה והשתלשלות אירועים ברצף של זמן. כל אלה דורשים שימוש בפעלים. ד. הזמן השליט הוא צורת הבינוני )הווה( משום שהכתב, דימיטרי פריקובייב, מנסה להעביר את המתרחש ”no enil“. השימוש בבינוני תורם לטקסט אמינות, מתח ודרמטיות. ה. מהודר - מפואר. פופולרי - ידוע, מקובל, מבוקש. ו. התגייס למשימה - נרתם לביצוע מטלה. מקום מושב הממשל - המקום בו נמצאים מוסדות השלטון. ז. מו"מ = משא ומתן. ח. .1 אולם = אבל )מילת קישור( .2 אולם = חדר ענק המשמש בד"כ לפעילות בהיקף ציבורי. )שם עצם( שיעור :8 משמעויות הבניינים פעילות :1 פעיל לעומת גרימה )עמ‘ 66( .3 הרכיב גרם למישהו לרכוב. .8 )נפל( הפיל גרם למישהו ליפול .4 הכתיב גרם למישהו לכתוב. .9 )אכל( האכיל גרם למישהו לאכול. .5 )נחת( הנחית גרם למשהו / למישהו לנחות. .10הצחיק גרם למישהו לצחוק. .6 )שמח( שמח גרם למישהו שמחה. .11השמיע גרם למישהו לשמוע. .7 התרים גרם למישהו לתרום. .12השכיב גרם למישהו לשכב. פעילות :2 פעיל-סביל )עמ‘ 67( פעיל סביל .2 הטלוויזיה מרתקת צופים רבים. .2 צופים רבים מרותקים על- ידי הטלוויזיה. .3 המורה הכתיבה את שיעורי הבית. .3 שיעורי הבית הוכתב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית