פעילות :7 יוצא דופן )עמ 43( א. ב. .1 מסכימה - הפעיל, היתר - הופעל .2 יתפרו - פעל, היתר - הפעיל .3 נבדקים - נפעל, היתר - פעל .4 סוגרת - פעל, היתר - נפעל .5 ילמד - פעל, היתר - נפעל .2 יכשיר - הפעיל, היתר - הופעל .3 ירכבו - פעל, היתר - הפעיל .4 השלים - הפעיל, היתר - הופעל .5 נשטף - נפעל, היתר - פעל .6 הזהירו - הפעיל, היתר - נפעל שיעור :7 הבניינים הדגושים פעילות :1 הבניינים הדגושים )עמ‘ 50( .1 ב ק ש ב-ק-ש פיעל עבר .6 ס ד רנו ס- ד-ר פיעל עבר .2 יס ל ק ס- ל- ק פועל עתיד .7 ק ש טו ק- ש- ט פיעל עבר .3 התב ט ל ב-ט-ל התפעל עבר .8 התפ ש רה פ-ש-ר התפעל עבר .4 ח ל קנו ח-ל-ק פיעל עבר .9 מפ ז רים פ-ז-ר פועל הווה-בינוני .5 מח ס ן ח-ס- נ פועל הווה-בינוני .10 נח ל ץ ח-ל-צ פיעל עתיד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית