פעילות :5 צורנים במילה )עמ‘ 18( תשובות לסעיפים א ו-ב: צורני גזירה: צורני נטייה: .1 ארנב + סון )הקטנה( .1 דג + ס ים )ריבוי זכר( .2 חשמל + ס אי )בעל מקצוע( .2 גיטרה + סות )ריבוי נקבה( .3 ציון + סות )שם מופשט( .3 ארנק + ך )כינוי שייכות חבור( - שלך .4 ספורט + ס אי )בעל מקצוע( .4 גזבר + ס ית )נקבה( .5 כרטיס + ס ן )בעל מקצוע( .5 מדריך + ס ים )ריבוי זכר( פעילות :6 צורני גזירה, צורני נטייה )עמ‘ 18( תוספת אפשרית של צורני גזירה: תוספת אפשרית של צורני נטייה: חשמל ס אי - חשמלאי שעון ס ים - שעונים סין ס י )שם תואר, מוצא( סיני אח ס ים - אחים דמוקרט ס י )שם תואר( דמוקרטי גורל סות - גורלות נגר סות )הפיכה לשם עצם מופשט( נגרות נגר ס ים - נגרים שיעור :4 שורש ותבנית פעילות :1 דף השער )עמ 22( א. בתחילת דף השער היתה מעין כריכה שנועדה להגן על הספר, והכותרת נועדה להקל על זיהויו. ב. .1 קוראים - ק- ר-א .6 מחבר - ח-ב-ר .2 פותחים - פ-ת- ח .7 מוציא - י-צ-א .3 עמוד - ע-מ- ד .8 ספרים - ס- פ- ר .4 ימצאו - מ- צ- א .9 נדרשים - ד-ר- ש .5 מידע - י-ד- ע .10 המודפסים - ד-פ-ס ג. המודפסים, דפוס, הדפסה. נכרכים - כריכה ד. כריכ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית