שיעור :3 מילים וצורנים פעילות :1 מבנה המילים )עמ‘ 16( א. המוען - מחלקת התברואה, הנמען - מר שמואלי. ב. תלונה. ג. .1 לבכם - לב + כם )כינוי שייכות( .6 גודל+ות )רבים נקבה( 2. אחרון+ים )רבים, זכר( 7. תושב+ים )רבים, זכר( .3 הצטבר+ו )עבר, נסתרים( .8 שירות+ים )רבים, זכר( 4. כתובת+ות )רבים, נקבה( 9. הצליח+ו )עבר, נסתרים( .5 ערימה+ות )רבים, נקבה( .10 עובד+ים )רבים, זכר( הערה: את המילים לעיל ניתן להמשיך ולפרק לצורנים. ד. הצורנים שחוזרים: סים - רבים זכר, ות - רבים נקבה, סוי - עבר נסתרים. פעילות :2 שורש כצורן )עמ‘ 16( .1 ח-ל-ק מקטלה, .2 ב- ר-א תקטולה, .3 ע-ר- מ קטלה, .4 ט- ר-ד מטרד, .5 נ-ק-י קטלון, .6 כ- ב- ד קטול פעילות 3 - מבנה משותף, משמעות משותפת )עמ‘ 17( דוגמות אפשריות: .1 חתולה, מלכה .2 תלמידים, ספרים .3 הצדקה, צדיק .4 מחברות, שמלות .5 גננת, טיסת .6 ניגון, מנגינה .7 מחשב, מזרק .8 שבר, כתב פעילות :4 שורש משותף, תבנית משותפת )עמ‘ 17( הנהלה למד  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית