 לשון, הבנה והבעה פעילות :1 מפסקה להגה )עמ‘ 9( תשובות אפשריות: א. ריצת המרתון נקראת על שם המקום שהרץ יצא ממנו. ב. אורך הריצה המדויק נקבע בשל המרחק בין הארמון לתא המלכותי. ג. פסקה: מהמילה "מאז" ועד הסוף. ד. משפט: המרחק בין הארמון לתא המלכותי היה 42.195 ק"מ. ה. מילה: המלכותי - ד. הגיים: ה- ס - מ- ס -ל-כ-סו-ת-ס י. ו. הגיים: הודיעה - ה-ו-ד- ס י- ע-ס ה שיעור :2 עיצורים ותנועות פעילות :1 עיצורים ותנועות )עמ‘ 11( תשובות לסעיפים א ו-ב: הצירופים ההגיים מספר ההגיים .1 צ ב קטן צ ס ב ק ס ט ס ן 3 5 .2 ברוז לבן ב ס ר ו ס ז ל ס ב ס ן 6 5 .3 מצפן חדש מ ס צ פ ס ן ח ס ד ס ש 6 5 .4 מספר חזק מ ס ס פ ס ר ח ס ז ס ק 6 5 .5 שלחן עץ ש ס ל ח ס ן ע ס ץ 6 3 .6 ברז מים ב ס ר ס ז מ ס י ס ם 5 5 .7 ים כחל י ס ם כ ס ח ס ל 3 5 .8 עצם דג ע ס צ ס ם ד ס ג 5 3 .9 חדר סגל ח ס ד ס ר ס ס ג ס ל 5 5 .10 פח זבל פ ס ח ז ס ב ס ל 3 5 .11 מגבעת לבד מ ס ג ב ס ע ס ת ל ס ב ס ד 8 5 .12 פס קצר פ ס ס ק ס צ ס ר 3 5 .13 מסמר עקם מ ס ס מ ס ר ע ס ק ס ם 6 5 ג. המילים בעלות מספר ההגיים הקטן ביותר הן: צ ב, עץ, ים, דג, פח, פס. ד. המילים בעלות מס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית