.19 מילים שורש פועל מאותו השורש מצב י-צ-ב מיצב להפגין פ-ג- נ מפגינה עצמה ע-צ-מ עצמתי סובלים ס- ב-ל נסבל קשר ק- ש- ר תקשר יוצרת י-צ-ר יצרו .20 א. מושפע הוא בבניין הופעל והוא במשמעות סביל. משפיע הוא בבנין הפעיל והוא במשמעות פעיל. ב. .3 שיפרה-שיפר מקיימים יחס של פעיל סביל. .21 א. עומדים לקצץ לו במשכורת )פיעל(; מצב הרוח מתאר מה שאנו מרגישים ברגע נתון )הפעיל(; אם שומרים על תאורה ועל טמפרטורות קבועות בניסיון לרמות את הגוף לא מסייעים לתהליך. ב. .1 הכעיסו .2 מכון .22 א. שמות פעולה ב. שורש ומשקל: חיפוש, דיכאון, קיצוץ בסיס ומוספית: התנהגותי, בסיסי, מחזוריות, מצוקתי שאילה מלועזית: סיטואציה, טסט, אלמנט ג. שלווה מבחן 3 )עמ 191( פרק א: הבנה והבעה .1 א. הדעה הרווחת היא שתלמידים ישראלים מצטיינים במתמטיקה בתחרויות בינלאומיות. ב. קבוצה קטנה מאוד יחסית מצטיינת בקנה מידה עולמי, רב התלמידים - לא. ממוצע הציונים דווקא מן הנמוכים בעולם ככל שרמת הידע במתמטיקה עולה כך החברה משגשגת יותר. .2 מתמטיקה מהווה תשתית ללימודי המשך במקצועות שונים החשובים לחברה מתקדמת. עפ"י המחקר של חנה דויד, ניתן לראות כי הסינגפורים למדש...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית