פעילות :1 תכנון תשובות לשאלות )עמ 53( א. .1 קראו, .2 השוו, .3 כתיבת עמדת המספר המקראי ב. כשאקרא אסמן בשני המקורות את נקודות ההשוואה. אח"כ אבנה טבלה לפי הקריטריונים להשוואה, אשלים את הטבלה. אסיק מסקנה מן ההשוואה, ואוכל לכתוב על עמדת המספר המקראי. פעילות :2 היגדים של תשובות )עמ 53( להלן מספרי השאלות ובצידם ההיגדים המתאימים להם: .1 ניתן לראות זאת בשורה... בטקסט. הכותב מביע את... במילה... . .2 גורמים שונים השפיעו... ראשית..., שנית,..., בנוסף... . .3 מבחינת... ניתן לראות כי... היא,.... ואילו... היא... . מבחינת ה... לשתיהן יש... . .4 ניתן לבחון את ה... מכמה היבטים. .5 הקביעה ש... ניתנת להוכחה בנימוקים הבאים: ... . פעילות :3 תשובה של תלמידה )עמ 53( ג. התלמידה התעלמה מהחלק האחרון של השאלה לגבי עמדת המספר המקראי. ד. מן ההשוואה ניתן ללמוד כי עמדת המספר היא... . ה. לפני המסקנה: "אדוניה עובר על חוק המלך" כדאי להוסיף מילת מסקנה: מכאן ניתן ללמוד כי אודניה... כדאי להוסיף לכותרת הטור "דברים י"ז" את המילים: חוק המלך, ולכותרת הטור "מלכים א" את המילים: מעשי אדוניה. פעילות :4 תשובה של תלמיד )עמ 54( א. מיל...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית