ו. מילים השייכות לשדה סמנטי של מים: נחל, ביצות, מימיו, השקייה, זרם. ז. בתקופה מסוימת בעבר נחל הירקון נחשב למשמעותי ויעיל מאוד )לעומת התקופה שבה הזדהם(. ח. .1 קוצפים, .2 נפרשו, היו, .3 מסלול, נתיב פעילות :1 מטרת הטקסט )עמ 40( א. למסור עובדות. ב. לא. בטקסט מידע בדרך כלל אין נוכחות למוען או לנמען. ג. לא ניתן לאתר את דעת הכותבת משום שזהו טקסט מידע שאמור להיות אובייקטיבי, כלומר לתאר עובדות, ולא דעות. ד. השאלה: מדוע נענו כה רבים לקרבות האפיפיור? התשובה: הכיבוש אפשר להם הטבה כלכלית בתחום המסחר, אבל ההיענות הייתה בעיקר בגלל סיבה דתית: הקשר הנפשי למקומות הקדושים. פעילות משלבת :2 מאפייני טקסט מידע )עמ 41( א. נושא הקטע: תפקיד בית הכנסת ב. תחום חיים: דת ותרבות ג. עובדות ד. .1 הכותבת משווה בין בית המקדש לבית הכנסת. .2 בית הכנסת - מרכז הקהילה בעיר ובכפר, בית המקדש - מרכז של כל העם. בבית הכנסת אין מעמדות, ולעומת זאת בבית המקדש היו מעמדות. ה. הכותבת לא מזכירה את עצמה בקטע משום שזהו קטע מידע והיא אמורה לציין בפנינו עובדות בלבד. ו. לא ניתן לאתר את דעת הכותבת בטקסט משום שדעת הכותבת היא סובייקטיבית, ואילו...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית