יהודה אולנדר מנהל יחידה אזורית לאיכות הסביבה פגישה עם גאוגרף משימות לסיכום היחידה 1 מה הקשר בין איכות הסביבה לבין העלייה ברמת החיים בישראל? הביאו דוגמאות שונות מהיחידה. 2 הביאו דוגמה לדילמה של שימור מול פיתוח בישראל, ודוגמה של שימור שלא בהכרח בא בניגוד לפיתוח. 3 פיתוח בר קיימא הוא פיתוח שמתחשב בצורכי הדורות הבאים. הביאו 2 דוגמאות הקשורות לאיכות הסביבה בישראל, אשר מקיימות תנאי זה. 4 א. בחרו 3 תמונות המופיעות בפרק ותארו בהן את מכלול שימושי הקרקע. ב. תארו והסבירו את התחרות בין שימושי הקרקע השונים. ג. הציגו 2 הצעות לפתרון אפשרי לסוגייה שהצגתם בסעיף ב. 5 ישראל מתמודדת עם גורמי זיהום ובזבוז משאבים יקרים. א. הציגו 3 מיזמים הפותרים בעיות סביבתיות. ב. בחרו 2 מהם וחוו דעתכם המנומקת לגבי הצלחתו. היעזרו ב2- מקורות מידע נוספים )ציינו את המקור - שם המקור, שם המחבר, תאריך(.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית