■ תחנת ניטור איכות אוויר: תחנה שבה מודדים את רמת הריכוז של המזהמים המצויים באוויר, כדי למנוע עלייה בריכוז המזהמים מעל לערכים המותרים בתקן. מקורות זיהום נייחים בקבוצה זאת כלולים מפעלי תעשייה )כמו מפעלי מלט, מפעלים כימיים, מפעלי מזון ומחצבות(, ותחנות כוח לייצור חשמל. מקורות זיהום אלה פולטים לאוויר את מרבית הגופרית הדו חמצנית )יותר מ75%-(, וכן חלק ניכר של תחמוצות החנקן ושל החלקיקים הנשימים )החודרים למערכת הנשימה(. )ו45( בשנים האחרונות עלתה המודעות למניעת זיהום אוויר בקרב התעשיינים. בשנת 1998 נחתם הסכם בינם לבין המשרד לאיכות הסביבה, ולפיו התעשיינים מתחייבים לפעול לצמצום פליטת המזהמים עד לרמה המקובלת באירופה. עד לשנת 2004 חתמו על הסכם זה כ150- מפעלים, שהם מרבית המפעלים הגדולים במדינה. בנוסף, המשרד לאיכות הסביבה עורך בדיקות פתע בארובות המפעלים, ונגד המפעלים החורגים מן התקנים מוגשות תביעות משפטיות. )ו43( ובאשר לתחנות הכוח של חברת החשמל - בתהליך הפקת החשמל בתחנות אלה, נפלטים לאוויר סוגים שונים של מזהמים. כדי לצמצם את ממדי הזיהום נבנו בתחנות הכוח ארובות גבוהות, מתוך הנחה שאם מזהמי האוויר הנפלטי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית