שיקום הנחלים אמנם חל שינוי בהתייחסות לשפכים ולטיפול בהם, אבל מצבם של הנחלים עדיין קשה - הן בגלל עשרות שנים של הזנחה, והן מאחר ששיקום נחל הוא מבצע מורכב וממושך, היכול להימשך שנים רבות ולעתים אף עשרות שנים. כדי לשקם נחל יש לטפל בכמה תחומים: • לטפל במקורות הזיהום של הנחל, ולהפסיק את הזרמת השפכים אליו. • לשקם את גדות הנחל. • להזרים לנחל מים באיכות המאפשרת שיקום של מערכות החי והצומח. • לשמר שטחים פתוחים ונופים טבעיים בסביבת הנחל. • להקים פארקים ואתרי תיירות, נופש וספורט לאורך אפיק הנחל. כיום )2005( מטפלות בשיקומם של הנחלים בישראל כמה רשויות: רשות נחל הירקון, שהוקמה ב1989-; רשות נחל הקישון, שהוקמה ב1994- )ראו מסגרת, עמ' 318(; וכן המינהלה לשיקום נחלים )שהוקמה בשנת 1993(, המתאמת בין כל הגופים והפעולות הנעשות לשיקום הנחלים. ■ מים מושבים: מים שעברו תהליך טיהור והושבו )הוחזרו( לשימוש.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית