רמת הנדיב - דוגמה לניהול ולשימור שטח טבעי פתוח איך נשמור על השטחים הפתוחים כדי למנוע פגיעה בשטחים הפתוחים, יש צורך בתכנון ארצי ואזורי. תכנון כזה קובע אילו שטחים מיועדים לשימור, כיצד לשמר אותם והיכן, וכן מציע פתרונות לפיתוח ולבנייה שלא יפגעו בשטחים אלה. בשנת 1965 נחקק חוק התכנון והבנייה, ומאז קיבל נושא השטחים הפתוחים ביטוי בכמה תכניות מיתאר, ארציות ומחוזיות. תכניות אלה מציעות ארגון של המרחב במדינה כך שיהיו בה אזורים שיהיה אפשר לבנותם ולפתחם, ואזורים שישתמרו כשטחים פתוחים. האחריות לשמירה על השטחים הפתוחים חלה לא רק על רשויות התכנון של המדינה אלא גם על המועצות האזוריות ועל הרשויות המקומיות, וגם על כל אחד מאיתנו.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית