שמו רת טבע: שטח מוגדר שבו נשמרים ערכי הטבע - החי, הצומח והדומם - מפני שינוי, השחתה או הכחדה, באמצעות תקנות וחוקים ממשלתיים. גן לאומי: שטח ציבורי המשמש לצורכי נופש או לשמירה על ערכי טבע ונוף ועל ערכים בעלי חשיבות היסטורית, ארכאולוגית וארכיטקטונית. ההתיישבות בישראל, בניית הארץ ופיתוחה, היו מן המטרות החשובות של הציונות. "לבנות", "לנטוע", "להפריח את השממה", קראו המנהיגים; "נלבישך שלמת בטון ומלט", שרו המתיישבים. כיום שטחים רבים בישראל כבר בנויים ומכוסים בטון ומלט - והשטחים הפתוחים, השטחים שאינם בנויים, הולכים ומצטמצמים, הולכים ונעלמים מן הנוף הישראלי. המחסור בשטחים פתוחים בולט בעיקר במרכז הארץ ובאזורים המטרופוליניים הגדולים. )ו,5 ו6( מבחינים ב4- סוגים של שטחים פתוחים: א. שטחי טבע ונוף - שטחים הכוללים תורומש טעב וםינג םיימואליערות, חופי ים וסביבת נחלים. שטחים אלה מוגנים על ידי ”חוק הגנים הלאומיים ושמורות הטבע", וכן על ידי תכניות מיתאר ארציות שונות. )ו7( ב. שטחים חקלאיים - שטחים שנועדו לשימוש חקלאי בלבד. מאז קום המדינה נוקטת ישראל מדיניות של שמירה על הקרקע החקלאית, כלומר, שימוש בקרקע החקלאית ...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית