.2 הגליל התחתון - אזור במערכת הים-תיכונית הגליל התחתון מול הגליל העליון חלוקתו של אזור הגליל ל2- חלקים, עליון ותחתון, היא חלוקה עתיקת יומין שיש לה עדויות מאז תקופת המקרא. הגליל התחתון נבדל מהגליל העליון בגובה, באקלים, בנופים, בעולם הצומח ובעלי החיים, וגם בהתפתחות היישוב )71-69(. ההבדל הבולט ביותר בין שני הגלילים הוא בגובה ההרים: שיאיו של הגליל התחתון מגיעים לגובה 600-500 מ', ואילו בגליל העליון מצויות פסגות המתנשאות לגובה 1,200-1,000 מ'. בין הגליל העליון לגליל התחתון מפרידה בקעת בית-כרם, שגובהה 300-200 מ'. ),4 69( הבדל בולט אחר הוא בצפיפות האוכלוסייה, שהיא גדולה יותר בגליל התחתון מזו 2(. נראה שהסיבה  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית