ד. הצמחייה בסעיפים הקודמים התוודענו אל ההשפעה שיש לצמחייה על המרכיבים השונים של מערכות הנוף בישראל. בסעיף זה נתוודע אל ההשפעה שיש למרכיבי הנוף השונים - האקלים, המסלע, צורות הנוף והקרקעות - על אופיה של הצמחייה במערכת הנוף הים-תיכונית ובמערכת הנוף המדברית של ישראל. הצמחייה בישראל - מאפיינים כלליים ארץ ישראל נמנית עם הארצות העשירות במינים של צמחי בר. גדלים בה כ2,600- מינים של צמחי בר, השייכים לכ130- משפחות. לשם השוואה: במדינות שהן גדולות מישראל בשטחן פי כמה, מצויים פחות מינים של צמחים - בבריטניה, למשל, מצויים כ1,750- מינים, ובמצרים כ1,500- מינים. עושר הצמחייה בישראל נובע מכמה סיבות: • ההבדלים הגדולים בצורת הנוף, באקלים ובקרקעות בין שתי מערכות הנוף )וגם בתוך כל אחת מהן(, יוצרים בארץ שפע של יתב לודיגשבהם יכולים להתקיים צמחים ממקומות מוצא שונים - מאזורים חמים או קרים, מאזורים לחים או יבשים. • ישראל היא ארץ מעבר בין יבשות שונות, ולכן מצויים בה צמחים שהגיעו אליה מאפריקה )למשל, שיטה סלילנית( מאסיה )למשל, אלה אטלנטית(, ומאירופה )למשל, כליל הח ו רש(. )ה52(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית