משימות לסיכום היחידה 1 ערכו השוואה בין ארבע המטרופולינים של ישראל, תוך התייחסות לנושאים כמו: עוצמת התהליכים המטרופוליניים והפעילות הכלכלית בכל מטרופולין, הייחוד של כל מטרופולין, תנועות ההגירה לכל מטרופולין וממנה, הבעיה הקשה ביותר שכל מטרופולין מתמודדת איתה. 2 השוו בין סוגי היישובים הכפריים בישראל. בהשוואה התייחסו לנושאים כמו: מתי החלו להקים כל סוג יישוב, המאפיינים הבולטים של כל סוג, תהליכי השינוי המרכזיים המתחוללים בכל סוג יישוב. 3 השוו בין 4 הערים המרכזיות של המטרופולינים. היעזרו בנתונים שבעמודים .159-158 )ד11( 4 א. קראו את המאמר "ערים חדשות, ערי פיתוח" בספרייה הווירטואלית, וכתבו 4 היגדים בעקבות קריאת המאמר. נמקו מדוע בחרתם בכל היגד. ב. בחרו 6 ערים חדשות ו/או ערים מחודשות מתוך הרשימה המופיעה בטבלה שבעמ' .224 קראו עליהן במקורות מידע שונים וערכו ביניהן השוואה על פי 4 מדדים, לפי בחירתכם )המיקום, מטרת ההקמה, ענפי התעסוקה, מידת השגשוג, שימושי הקרקע, רמת החיים ממוצעת וכדומה(. ג. בחרו מתוך הרשימה עיר אחת שהצליחה, ועיר אחת שהתפתחותה התעכבה. הסבירו את ההבדלים בין הערים ומה הן הסיבות לשוני במצב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית