המערך הפנימי של הכפר הערבי המסורתי משה ברור ימה: כפר ערבי באזור השרון מתוך: יישובים במרחב היישובים הערביים נכון לשנת ,2007 רוב התושבים הערבים בישראל גרים ב116- יישובים ערביים הומוגניים. תושבי היישובים הערביים נבדלים מתושבי היישובים היהודיים בלאום, בשפה, בדת, באורחות החיים ובמנהגים. כ25%- מהערבים בישראל חיים בערים המעורבות: ירושלים, תל אביב-יפו, חיפה, לוד, רמלה, עכו, נצרת עילית ומעלות-תרשיחא. בירושלים חיים כ240,000- ערבים )נכון לשנת 2006(; רובם חיים במזרח העיר והם מהווים כ30%- מאוכלוסייתה. היישובים הערביים מנוהלים על ידי רשויות מקומיות ערביות, ובמוסדות החינוך שפת הלימוד העיקרית היא ערבית. הכפר הערבי הופך ליישוב עירוני בראשית המאה העשרים, כ60%- מהאוכלוסייה הערבית בארץ התגוררה בכפרים וכ40%- ממנה התגוררה בערים. הערים הגדולות המעורבות, ובעיקר ירושלים, יפו, חיפה ועכו, משכו אליהן אוכלוסייה ערבית חזקה, והן היוו עבור האוכלוסייה הערבית מרכזים מינהליים, תרבותיים וכלכליים. בעקבות מלחמת העצמאות עזבה רוב האוכלוסייה הערבית את הערים האלה, ורק חלק קטן ממנה נשאר להתגורר בהן, לדוגמה: בחיפה התושבים הערבים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית