חקלאות קיום: משק קיום חקלאי, כלומר: משק שבו המוצרים החקלאיים משמשים בעיקר לצריכה הפרטית של החקלאי ומשפחתו, ואין בו כמעט עודפים לשיווק. נקרא גם "חקלאות מחיה". אורח חיים מסורתי: אורח חיים פשוט, המתנהל ברמה טכנולוגית נמוכה ועל פי מנהגים המתקיימים לאורך תקופות ארוכות בהיסטוריה. בפרק זה נדון בעיצוב המפה היישובית של ישראל בפרק הזמן שהחל בשלהי תקופת השלטון העות'מאני, נמשך בתקופת המנדט הבריטי, קיבל תאוצה מאז הקמת מדינת ישראל, ונמשך עד היום. בפרק זמן זה, שאורכו כ150- שנה, התרחשו בארץ תהליכי התיישבות ששינו את המפה היישובית שלה - יישובים קיימים גדלו פי כמה וכמה באוכלוסייתם, והוקמו מאות רבות של יישובים חדשים. במהלכה של תקופה זאת התרחשו בארץ ובעולם אירועים היסטוריים רבים סוערים )למשל, מלחמות העולם(. בין האירועים האלה היו אירועים שהשפיעו השפעה מכרעת על עיצוב המפה היישובית של ארץ ישראל: ייסודה של התנועה הציונית ועלייתם של יהודים רבים לארץ בסדרה של גלי עלייה; הקמתה של מדינת ישראל; והעימות המתמשך של ישראל עם מדינות ערב. על כן נחלק את הדיון ל3- חלקים: תחילה נציג את המפה היישובית בארץ כפי שהייתה במחצית ה...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית