מטרופולין ירושלים עיר עתיקה, מטרופולין צעירה מטרופולין ירושלים היא מטרופולין צעירה, אבל העיר ירושלים, לב ליבה של המטרופולין, היא עיר עתיקה המקודשת לעם היהודי זה אלפי שנים. חלקה היהודי של המטרופולין החל להתפתח רק לאחר מלחמת ששת הימים )1967(. כדי להבין את נסיבות התפתחותה של מטרופולין ירושלים עלינו לחזור לאירועים שהתרחשו בעיר עצמה במלחמת העצמאות, בשנת .1948 באותם הימים התנהלו בירושלים קרבות קשים, שבסופם חולקה העיר בין מדינת ישראל לבין ממלכת ירדן. מיד לאחר קום המדינה קבעה ממשלת ישראל את ירושלים כעיר הבירה, ומאז ועד מלחמת ששת הימים התרחשו בסביבות ירושלים רק מעט תהליכים מטרופוליניים, שכן האזור שמסביב לעיר בתחומי מדינת ישראל היה צר, קטן ומצומצם )ולכן כונה בשם ”פרוזדור ירושלים"(. בעקבות מלחמת ששת הימים אוחדו שני חלקיה של ירושלים תחת שלטון ישראל, גבולות העיר הורחבו, וכיום היא העיר הגדולה בשטחה במדינה. בשנים שלאחר מכן נבנו בשולי העיר שכונות חדשות כמו פסגת זאב בצפון העיר וגיה בדרומה, וכך גדל השטח הבנוי של העיר. סביב ירושלים הוקמו יישובים חדשים והתרחבו יישובים  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית