מבוא - מאפיינים משותפים כ75%- מהיישובים בישראל קשורים לאחת מ4- מערכות היישובים הגדולות שהתפתחו בארץ בעשרות השנים האחרונות. אלה הן 4 המטרופולינים תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע, שבתחומיהן מתגוררים כ85%- מכלל תושבי ישראל. )ראו מסגרת( המטרופולינים של ישראל מתפתחות במהירות. מטרופולין תל אביב ומטרופולין ירושלים מהוות מרחב גאוגרפי רצוף ומכונות ”הליבה הלאומית של ישראל" - הן שוכנות במרכזה של ישראל, ומתרחשת בהן רוב הפעילות השלטונית, הכלכלית והתרבותית של המדינה. שתי המטרופולינים האחרות, חיפה ובאר שבע, משמשות מוקדים אזוריים - האחת בצפון הארץ והאחרת בדרומה, והן מקיימות קשרי גומלין הדוקים עם המטרופולינים תל אביב וירושלים. מטרופולין, מהי המערכת היישובית הקרויה "מטרופולין" הופיעה לראשונה במאה ה,19- וכיום היא נפוצה בעולם. מערכת יישובים כזאת מתפתחת באופן טבעי כאשר מספר התושבים ביישובים של אזור מסוים גדל והשטח הבנוי של כל יישוב מתרחב, וכך היישובים מתקרבים זה לזה עד שהם יוצרים רצף עירוני אחד. )ד1(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית