ניהול משק המים של המדינה בישראל אין בעלות פרטית על מקורות המים. המים שייכים לציבור כולו ורשויות המים אחראיות לפיתוח מקורות המים, לאספקת מים סדירה לצרכנים, לניהול צריכת המים, להמרצת הציבור לחסוך במים ולתכנון השימוש בהם. 11 רשויות ומוסדות )ובהם 6 משרדי ממשלה( מטפלים כיום בנושאים שונים אלה, אך קיימת תכנית להקים רשות מים אחת שתחזיק בכל הסמכויות הקשורות לניהול משק המים בישראל. חוק המים ניהול משק המים בישראל מבוסס על חוקים ותקנות, ובעיקר על חוק המים שנחקק כבר בשנת תשי"ט, .1959 לפי חוק המים, מקורות המים של מדינת ישראל - נחלים, אגמים, שלוליות, אקוויפרים, שפכים וכדומה - הם קניין הציבור, וכל אדם זכאי לקבל מים ולהשתמש בהם. עוד אומר החוק, כי אדם המקבל מים חייב לנהוג בהם ביעילות ובחיסכון ולהחזיק את מתקני המים שברשותו במצב תקין, כדי למנוע בזבוז. כמו כן אסור לבצע כל פעולה המזהמת או עלולה לגרום לזיהום מים, גם אם מקור המים כבר מזוהם. אסור להשליך או להזרים לתוך מקור מים או בקירבתו כל חומר - נוזל, מוצק או גז. הקצאת מים לצרכים שונים וניהול צריכת המים אנו משתמשים במים לצרכים ביתיים וציבוריים וכן בחקלאות וב...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית