איכות המים בעיית איכות המים בישראל הולכת ומחריפה בשנים האחרונות, והיא מתווספת nמים שוליים: כל סוגי המים לבעיית המחסור במים. וככל שעולה צריכת המים במדינה, כן גובר הצורך להשתמש שאינם שפירים - מי קולחים, מי במים שולייםn כמו קולחים ובמים מליחים ,n וגובר גם הצורך למנוע עד כמה שיטפונות, מים מליחים ועוד. n מים מליחים: מים שרמת שאפשר את זיהום מקורות המים.המליחות שלהם גבוהה מזו של איכות המים נפגמת בגלל שני גורמים - זיהום והמלחה, ושניהם נגרמים בידי האדם. מים שפירים. רמת המליחות של המים נמדדת על פי ריכוז החומרים המוצקים (בעיקר מלחים שונים) זיהום המיםהמומסים בהם: במי השתייה יש 800-500 מיליגרם מלחים את מקורות המים שלנו מסכנים חומרים מזהמים. ממרבית נחלי הארץ עולה ריח לליטר מים; במים המליחים יש לא נעים, תוצאה של זיהום ארוך שנים. (ראו יחידה ו, פרק שלישי) מים מזוהמים עלולים 3,000-2,000 מיליגרם מלחים להגיע גם אל מאגרי המים ואל מי התהום, לדוגמה: אקוויפר החוף מצוי מתחת לאזורלליטר מים, ומשתמשים בהם בתעשייה ולהשקיית גידולי הכי מאוכלס בישראל, ועל כן גוברת הסכנה שהוא יזוהם בשפכים ובפסולת נוזלית חקלאות כמו תמר...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית