משימות לסיכום היחידה 1 עיינו שוב בתולדות הכלכלה הישראלית )עמ' 65-64(: א. פרטו את האירועים הכלכליים החשובים שאירעו בארץ בכל אחת מהתקופות. היעזרו בהפניה לספרייה הווירטואלית. ב. בחרו אחת התקופות והשוו את מצב הכלכלה בתקופה זאת למצב הכלכלה בימינו - במה הוא דומה? ובמה הוא שונה? 2 הסבירו את המושגים הבאים: תהליך הגלובליזציה, הסרת מכסים, הון אנושי, חברות רב-לאומיות, הפרטה. 3 תארו את השפעת המעורבות הציבורית, כוחות השוק ותהליך הגלובליזציה על כל אחד מענפי הכלכלה בישראל - תעשייה, שירותים יצרניים )עסקיים(, מסחר, חקלאות, תיירות. לגבי כל ענף ציינו איזה תהליך כלכלי השפיע עליו במיוחד. היעזרו בספרייה הוירטואלית. 4 בחרו אחת מהחברות הכלכליות שתוארו ביחידה )התעשייה הביטחונית, צ'ק פוינט, דלתא, אינטל וכדומה(, או חברה כלכלית אחרת. כתבו: איזה מהגורמים המרכזיים המשפיעים על הכלכלה הישראלית - המעורבות הציבורית, כוחות השוק ותהליך הגלובליזציה - השפיע על החברה הזאת במיוחד? מה הייתה השפעתו עליה?  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית