ענף החקלאות מאז קום המדינה הלכה והתפתחה החקלאות הישראלית. שיטות גידול משוכללות וטכנולוגיות גידול חדישות תרמו לעלייה הן בכמות התוצרת והן במיגוון הגידולים החקלאיים. כך נוספו גידולים חדשים כגון כותנה, פרחים, פירות סובטרופיים )כמו אבוקדו ואפרסמון( ובעלי חיים )כמו יענים ותנינים(. ועם זאת, החקלאות הפכה מענף מוביל במשק בשנותיה הראשונות של המדינה, לענף קטן יחסית כיום. )ב15( שטחה של מדינת ישראל הוא כ21- אלף קמ"ר. רק כחמישית מהשטח, כ4,000- קמ"ר, מעובדים עיבוד חקלאי. בשטח זה החקלאים הישראלים מגדלים מיגוון רחב של גידולים חקלאיים, והם מייצאים מיגוון רחב של מוצרי חקלאות )ב,13 ב14(.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית