כוחות השוק: פעילות כלכלית המתרחשת כאשר הקונים והמוכרים פועלים באופן חופשי, ללא מעורבות ציבורית. מעורבות ציבורית: התערבות של הממשלה ושל מוסדות ציבוריים בפעילות הכלכלית המתרחשת במשק המדינה. יזם: אדם היוזם ומשקיע, או מגייס השקעות, לפיתוח פעילות כלכלית חדשה כמו הקמת עסק מסחרי, מפעל תעשייה וכדומה. הפרטה: מכירת הבעלות על חברות, על מפעלים או על שירותים ממשלתיים או ציבוריים, לידי אנשים פרטיים. שני גורמים חשובים מניעים את הפעילות הכלכלית במדינה: תוחוכ קושה ורועמהתוב יצהתירובכאשר כוחות השוק פועלים באופן חופשי - הקונים והמוכרים הפרטיים )םימזיבעלי מפעלים, בעלי חנויות וכדומה( מבצעים פעילויות כלכליות ללא התערבות ופיקוח מצד הממשלה או מצד גורמים ציבוריים אחרים. במצב זה השוק מציע את המוצרים והשירותים בכמויות הנדרשות, ובמחיר שהקונים מוכנים לשלם. מעורבות ציבורית, משמעה התערבות של הממשלה ושל מוסדות ציבוריים במשק הכלכלי. המעורבות של הממשלה יכולה להתבטא בדרכים שונות, לדוגמה: - בעלות, שלמה או חלקית, של הממשלה על מפעלים כלכליים גדולים כמו חברת החשמל וחברת מקורות. - קביעת המדיניות הכלכלית בנושאים שונים - למשל,...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית