תוצר מקומי גולמי )תמ"ג(: הערך הכספי של כל הסחורות והשירותים שיוצרו במדינה כלשהי בתקופה מסוימת, בדרך כלל שנה. התמ"ג נחשב למדד טוב להערכת הפעילות הכלכלית במדינה. אם מחלקים את התמ"ג במספר התושבים במדינה, מתקבל התמ"ג לנפש, שבאמצעותו מעריכים את רמת החיים של תושבי המדינה. יחידה ב: כלכלת ישראל במדינת ישראל מתרחשים מאז הקמתה ועד היום שינויים כלכליים מרשימים. המשק הישראלי גדל והפך ממשק קטן ופשוט, המבוסס על חקלאות ומעט תעשייה מסורתית, למשק גדול ומורכב, הכולל תעשייה מודרנית עתירת ידע ושירותים מגוונים ואיכותיים. נתבונן ב2- דוגמאות: - היקף המסחר המתנהל כיום בשנה בקניון איילון )שברמת גן( בלבד, דומה להיקף המסחר בשנה במדינה כולה בראשית שנות ה50-! - צותהר ימוקמה לוגהמי) מת"ג( גדל משנת 1950 ועד לשנת 2005 פי 45 בקירוב! )ב1(  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית