מאיה חושן חוקרת במכון ירושלים לחקר ישראל םירטפנ עהמרי/ ד"ר מאיה חושן, מכון ירושלים לחקר ישראל ירושלים, כפי שכבר נכתב במדור זה, התברכה בילדים הרבה. אך אפילו בירושלים, עיר הקודש, נצחיות העיר אינה חלה על תושביה. במהלך שלושת העשורים האחרונים חלה ירידה בשיעורי התמותה בעיר. במיוחד בולטת הירידה בשיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית. בשנת 1998 נפטרו בירושלים 2,919 איש, ונולדו 17,689 תינוקות. 2,328 מהנפטרים היו יהודים ו591- ערבים, 98% מהם מוסלמים. עיון בלוח מלמד שהחל משנות השמונים שיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית גבוהים יותר משיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית. הכיצד? שיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים ירדו מ9.0- פטירות לאלף נפש בשנת ,1967 ל3.0- פטירות לאלף נפש בשנת .1998 ירידה משמעותית זו בשיעורי התמותה נובעת בעיקר מהשיפור שחל בשירותי הבריאות והרפואה המונעת, ובתנאי התברואה הניתנים לאוכלוסייה הערבית בירושלים מאז איחוד העיר. גם בקרב האוכלוסייה היהודית חלה ירידה בשיעורי התמותה, אך זו הייתה מתונה בהרבה מהירידה בשיעורי התמותה שאפיינו את האוכלוסייה הערבית.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית