התעסוקה תהליכים שונים - כלכליים, חברתיים ודמוגרפיים, וכן חידושים טכנולוגיים, המתרחשים במדינת ישראל ובעולם כולו בעשרות השנים האחרונות, משפיעים על התעסוקה בישראל. ענפי תעסוקה, מקצועיות ושכר שיעור המועסקים בענפי התעסוקה השונים משתנה מאז קום המדינה. שיעור העובדים בענף החקלאות יורד בהתמדה, וכיום רק 2.3% מהעובדים במשק הישראלי עובדים בענף זה. גם שיעור המועסקים בתעשייה הולך ויורד, וכיום רק כ18%- מהעובדים בישראל עובדים בתעשייה. במה עוסקים כיום רוב האנשים העובדים? בענף השירותים - הציבוריים, האישיים והיצרניים. )א48( שינוי גדול במיוחד התרחש בקרב האוכלוסייה הערבית. בעבר התפרנסו ערביי ישראל בעיקר מחקלאות. כיום שיעור המועסקים בחקלאות באוכלוסייה הערבית נמוך מאוד )כ2.5%- בשנת 2006(, והוא דומה לממוצע הארצי )ראו עמ' 76(. אצל מרבית הערבים העוסקים בחקלאות - אין זאת הכנסתם העיקרית, אלא הכנסה משלימה. הם עובדים בכל ענפי התעסוקה, ורובם מוימםי הנוסעים מדי יום אל מחוץ למקומות מגוריהם.  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית