המסגרת המשפחתית במהלך עשרות שנות קיומה של ישראל עברה המסגרת המשפחתית במדינה שינויים רבים. השינוי הבולט ביותר הוא שמספר המשפחות גדל מאוד, אבל מספר הנפשות בכל משפחה הצטמצם. זהו שינוי שהתרחש בכל קבוצות האוכלוסייה בישראל, והוא גדול במיוחד במשפחה היהודית. שינויים במשפחה היהודית בעקבות השינויים באורח החיים, יש כיום בישראל תוחפשמ מוקשי תיב קטנים יותר מבעבר. הדבר נובע מכך שבמשפחה היהודית הממוצעת שיעור הילודה הוא כיום נמוך יחסית )א37(, ומכך שיש יותר ויותר משקי בית של 2-1 נפשות: הורים שילדיהם התבגרו ועזבו את הבית, קשישים או קשישות שהתאלמנו, צעירים רווקים החיים בדירות שכורות במרכזי הערים, או משפחות חד-הוריות. באשר למשפחות החד-הוריות - מספרן הולך וגדל, וקיימת הערכה כי כיום 10% ממשקי הבית עם ילדים הם תוחפשמ דח-תוירוה. תהליכים אלה יוצרים בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל משקי בית קטנים. אבל אין זה השינוי היחיד. מאז אמצע שנות ה70- הולך ופוחת שיעור הנישואין, וזוגות רבים נישאים בגיל מאוחר מבעבר )א38(. עם זאת, שיעורי הנישואין בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל גבוהים מאלה של מדינות מפותחות אחרות בעולם, ושיעורי...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית