נתחו את פירמידות הגילים. בניתוח התייחסו לקבוצת הצעירים, לקבוצות הק שי שים, לקבוצה הבוגרת, לתוחלת החיים ולריבוי הטבעי. השוו את פירמידת הגילים של שוודיה לזו של מכסיקו. מדוע, לדעתכם, שולבו פירמידות הגילים של מדינות אלה בפרק זה? השוו את הפירמידות של האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה הערבית בישראל. לאיזו משתי הפירמידות )שוודיה, מכסיקו( דומה כל אחת מקבוצות האוכלוסייה בישראל? הסבירו את הגורמים. הרכב הגילים של האוכלוסייה בראשית שנות המדינה היה חלקם של הצעירים באוכלוסיית המדינה גבוה, וחלקם של הםישישק היה נמוך. בחלק מקבוצות האוכלוסייה - הערבים, החרדים, יוצאי מדינות אסיה ואפריקה - שיעור הילודה היה גבוה, והעולים שהגיעו לארץ לפני קום המדינה ובשנותיה הראשונות היו ברובם צעירים. אפשר לומר שבאותה תקופה אוכלוסיית ישראל הייתה הייסולכוא הריעצ. במשך השנים התבגר דור הצעירים, שיעורי הילודה ירדו, והרכב העולים השתנה - רבים מהעולים שהגיעו לישראל היו מבוגרים וקשישים. כך גדל חלקם של הקשישים באוכלוסייה. כיום קצב הגידול של אוכלוסיית הקשישים בארץ הוא מן הגבוהים בעולם. ואף על פי כן - מאחר ששיעורי הילודה בישראל הם גבוהים...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית