רמת ההשכלה גם בתחום ההשכלה אפשר להצביע על מגמת עלייה: מאז קום המדינה ועד היום גדל מספר הלומדים במוסדות החינוך השונים בישראל, עלתה רמת ההשכלה של כלל האוכלוסייה, ותופעת הבתורע כמעט נעלמה. )א,21 א22( את העלייה ברמת ההשכלה אפשר לזהות בעיקר ב2- תחומים. ראשית, אחוז התלמידים הזכאים לתעודת בגרות גדל מאז קום המדינה במידה מרשימה. תעודת הבגרות היא כרטיס הכניסה למוסדות להלכשה ההובג, ושיעורם הגבוה של בעלי תעודת הבגרות מאפשר ליותר אנשים להרחיב את השכלתם. שנית, כיום קיים הצע גדול של מוסדות להשכלה גבוהה - ואלה פרושים בכל רחבי ישראל, ולא רק בערים הגדולות )כפי שהיה בעבר(. גם מיגוון המקצועות והתחומים שאפשר ללמוד במוסדות אלה, מתרחב. )א,23 א25( העלייה ברמת ההשכלה נובעת מכמה גורמים: • מדינת ישראל משקיעה רבות בנושא החינוך ומקצה לו ביצקתב הנידמה משאבים רבים, יותר ממדינות מפותחות אחרות )א24(. במשך השנים הורחבו מסגרות החינוך, ונוספו מסגרות חדשות ומגוונות. קוח דומיל הבוח חל עכשיו על כל הילדים ובני הנוער עד סוף כיתה י, והלימודים הם כמעט חינם עד סיום בית הספר התיכון. כמו כן פותחו מערכות לתמיכה בקבוצות תלמידים מיוח...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית