במהלך השנים שחלפו מאז הקמת המדינה עלו תמר םייחה ורמת ההשכלה בארץ, תוחלת החיים של האוכלוסייה הגיעה לרמה של המדינות המפותחות בעולם, המשפחה הישראלית שינתה חלק ממנהגיה, ומקורות הפרנסה העיקריים של תושבי ישראל השתנו אף הם. בתהליכי שינוי אלה, וכן בגורמים להם ובתוצאותיהם, נדון בפרק זה. רמת החיים מאז קמה מדינת ישראל עלתה רמת החיים של אוכלוסייתה במידה רבה מאוד, והיא נכללת כיום בין המדינות המפותחות של העולם - מדינות שרמת החיים בהן גבוהה. רמת החיים בישראל אינה גבוהה כמו בארה”ב או בשוויץ, למשל, שרמת החיים בהן היא מהגבוהות בעולם, אבל היא דומה למדינות מפותחות אחרות, כמו ספרד או פינלנד. )ראו מסגרת( ואולם חשוב להדגיש: רמת החיים של אוכלוסיית ישראל לא עלתה במידה שווה אצל כולם - וכך נוצרו פערים גדולים ברמת החיים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. אפשר להבחין בפערים כשבודקים ומשווים את רמת ההכנסות של קבוצות שונות באוכלוסיית ישראל: בשנת ,2004 לדוגמה, שכרן של המשפחות שהשתייכו לןורישע ןותחתה של האוכלוסייה היווה רק 2.3% מכלל ההכנסות של תושבי המדינה, ואילו שכרן של המשפחות שהשתייכו לןורישע ןוילעה היווה 27.8% מכלל ההכנס...  אל הספר
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית